artykuł nr 1

Skargi, wnioski

Skargę lub wniosek można złożyć:
w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mragowie, ul. Rynkowa 1C, 11-700 Mrągowo pocztą elektroniczną przesyłając na adres mragowo.piw@mragowo.piw.gov.pl, w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) osobiście, ustnie do protokołu w Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mragowie, Skargę lub wniosek do protokołu przyjmą pracownicy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mragowie, w godzinach urzędowania: w poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek do piątku: 7:30-15:30

Uwaga!

skargi i wnioski nie są przyjmowane telefonicznie
skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy wnoszącego oraz jego adresu (tj. nazwy miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego) nie będą rozpatrywane (skargi anonimowe).
W celu wniesienia skargi lub wniosku ustnie do protokołu za pośrednictwem elektronicznej platformy do wideokonferencji, należy wysłać zgłoszenie na adres mragowo.piw@mragowo.piw.gov.pl, w którym należy podać: imię, nazwisko, adres oraz adres mailowy, nr telefonu. Do zgłoszenia można dołączyć zwięzły opis przedmiotu skargi lub wniosku oraz aktualne w sprawie stanowisko dyrektora właściwego wydziału Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mragowie.

Procedura składania skarg i wniosków

Załatwianie skarg i wniosków:
Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mragowie załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.

Jeżeli Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mragowie nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.

Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

W razie niezałatwienia sprawy w terminie, informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania przepisanego terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego.

Opłaty:
Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej